Zapraszamy do przeczytania wpisu na blogu Pawła Rabinka opisującego korzystanie z naszego hostignu! Wpis na SEO blogu .
Tak, tak nadeszła ta chwila, w końcu w Polsce rusza niezawodny hosting SEO - SEO Bez Lipy!!

Regulamin świadczenia i korzystania z usług hostingowych seobezlipy.pl
 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "regulaminem", określa zakres i warunki świadczenia przez  Grupa Euro Maciej Heród z siedzibą w Krakowie usług hostingowych.
 2. Grupa Euro świadczy usługi hostingowe na rzecz abonentów na podstawie regulaminu  i cennika zdefiniowanych poniżej.

§ 2. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

Usługi - usługi pod nazwą seohosting polegające na odpłatnym udostępnianiu powierzchni dyskowych serwerów wraz ze stworzeniem możliwości utrzymywania na nich poczty elektronicznej abonenta lub serwisów internetowych na które mogą składać się strony internetowe, konta FTP, bazy danych lub skrypty narzędzi SEO,
Abonent - podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług z Grupa Euro,
Grupa Euro -  z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 26/19, 31-153 Kraków, zarejestrowaną pod numerem 6666/2005 w EDG, NIP 675-121-19-30 , REGON 120127070,
Biuro - Biuro  Handlowe Grupa Euro, które jest jednostką odpowiedzialną za współpracę z abonentami we wszystkich sprawach związanych z obsługą abonentów,
Cennik - zestawienie usług oraz zestawienie cen za te usługi. Cennik wraz z regulaminem jest integralną częścią umowy.W przypadku uzgodnienia innej niż w cenniku ceny dla danej usługi, strony umowy określają tak uzgodnioną cenę w umowie; cena określona w umowie jest wiążąca dla stron.
Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności (opłaty) abonenta wobec Grupa Euro  z tytułu świadczenia usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez Grupa Euro  na fakturze,
Umowa -umowa zawarta pomiędzy Grupa Euro i abonentem o świadczenie usług,
Urządzenia - sprzęt i oprogramowanie niezbędne do świadczenia usług.

§ 3. Umowa o świadczenie usług

 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Przez zawarcie umowy Grupa Euro zobowiązuje się do świadczenia określonych w umowie usług na rzecz abonenta w zakresie i na warunkach przewidzianych umową, regulaminem i cennikiem, zaś abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za te usługi oraz przestrzegania postanowień umowy i regulaminu.
 3. Regulamin i cennik są udostępniane abonentom bezpośrednio w trakcie podpisywania umowy. Regulamin i cennik są dostępne również na stronie www.seobezlipy.pl/regulamin
 4. Umowa zostaje zawarta bezpośrednio z właściwie umocowanym pełnomocnikiem Grupa Euro, z zachowaniem warunków określonych w § 5 ust. 7.
 5. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje w dniu zawarcia umowy lub w najbliższym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy zgodnie z ust. 4.
 6. W przypadku nie dokonania zapłaty zgodnie z postanowieniem §5 ust 7 umowa jest uważana za niezawartą. W przypadku dokonania zapłaty w terminie określonym w § 5 ust. 7 umowa zostaje zawarta w dniu dokonania czynności, o których mowa odpowiednio w §3 ust. 4.
 7. Przed zawarciem umowy abonent ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i cennikiem, co zostaje przez niego potwierdzone poprzez dokonanie zapłaty za usługę. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego/emailowego zawiadomienia Biura o wszelkich zmianach danych określonych w umowie.
 8. Wszelką korespondencję, nadaną przez Grupa Euro na adres lub z wykorzystaniem innych danych abonenta wskazanych w umowie lub przekazanych pisemnie do Biura po podpisaniu umowy, uważa się za doręczoną abonentowi po upływie trzech (3) dni od dnia jej nadania.
 9. Grupa Euro ma prawo odmówić zawarcia umowy bez podania przyczyn.

§ 4. Zmiana umowy

 1. Zmiana umowy dokonywana jest przez zawarcie pisemnego aneksu do umowy.
 2. Zmiana polegająca na rozszerzeniu zakresu usług będzie skuteczna od roboczego dnia następującego po dniu dokonania zmiany umowy i nie wcześniej jak w dniu dokonania zapłaty za rozszerzony zakres usług.
 3. Zmiana polegająca na zmniejszeniu zakresu usług będzie skuteczna od początku następnego okresu rozliczeniowego.

§ 5. Opłaty

 1. Na opłaty będące wynagrodzeniem za wykonywanie usługi składają się opłaty wynikające z cennika lub umowy.
 2. Opłaty płatne są z góry za cały okres rozliczeniowy.
 3. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc od dnia uruchomienia usługi lub 12 miesięcy od dnia uruchomienia usługi, w zależności od wybranej formy płatności.
 4. Opłaty za usługi, płatne są na podstawie faktury (dokumentu księgowego na podstawie którego abonent uiszcza opłaty za usługi).
 5. Abonent ma prawo do dokonania opłat z góry za więcej niż jeden okres rozliczeniowy. W takim przypadku opłata za poszczególne okresy rozliczeniowe, za które abonent dokonał łącznej zapłaty, nie może ulec zmianie, w szczególności opłata nie ulega podwyższeniu.
 6. Abonent upoważnia Grupa Euro do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 7. Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 6, abonent zobowiązany jest do zapłaty pełnej należności za usługi za pierwszy okres rozliczeniowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, na podstawie odpowiedniej faktury wystawionej przez Grupa Euro  i na rachunek wskazany w tej fakturze. Za datę dokonania opłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Grupa Euro określony w zdaniu poprzednim.
 8. Abonent zobowiązany jest do zapłaty należności za usługi za każdy kolejny okres rozliczeniowy w terminie do 14 dni od upływu poprzedniego okresu rozliczeniowego, na podstawie faktury wystawionej przez Grupa Euro i na rachunek wskazany w tej fakturze.
 9. W przypadku opóźnienia w płatności za kolejny okres rozliczeniowy Grupa Euro jest uprawniony do naliczenia abonentowi odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
 10. Jeżeli opóźnienie w płatności za kolejny okres rozliczeniowy przekroczy 14 dni Grupa Euro jest uprawniony do zawieszenia wykonywania usługi.
 11. W przypadku gdy opóźnienie w płatności opłaty przekroczy 21 dni Grupa Euro jest uprawniony do natychmiastowego, jednostronnego rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usługi.
 12. Wprowadzenie zmian w cenniku w związku ze zmianami parametrów usługi lub rozszerzeniem cennika o nowe usługi nie stanowi zmiany umowy lub cennika.

§ 6. Rozwiązanie umowy

 1. Strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie, jednakże nie później niż na 7 dni przed końcem danego okresu rozliczeniowego, ze skutkiem prawnym w postaci rozwiązania umowy na koniec danego okresu rozliczeniowego (opłaconego lub tego, który powinien być opłacony przez abonenta). W przypadku, gdy abonent, który wypowiada umowę, dokonał płatności z góry za więcej niż jeden okres rozliczeniowy, umowa ulega rozwiązaniu z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego, a kwota odpowiadająca następnym, opłaconym przez abonenta okresom rozliczeniowym, nie podlega zwrotowi. Wypowiedzenia umowy można dokonać jedynie w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.
 2. Grupa Euro lub abonent mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień regulaminu i nie zaprzestania tego naruszenia w terminie 2 dni od dnia odpowiedniego wezwania,
  2. likwidacji albo ogłoszenia upadłości strony,
  3. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia usług przez Grupa Euro, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa,
  4. niezawinionej przez Grupa Euro zmiany warunków świadczenia usług, które uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie usług ze względów technicznych,
 3. Grupa Euro może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. nie uregulowania w terminie przez abonenta opłat na rzecz Grupa Euro za świadczone usługi, w szczególności w przypadku określonym w §5 ust 11 niniejszego regulaminu,
  2. wykorzystywania przez abonenta usług w sposób powodujący zakłócenia w działaniu sieci lub urządzeń Grupa Euro lub w sposób zagrażający istotnym interesom innych abonentów lub interesom Grupa Euro, w tym poprzez działania niezgodne z prawem, umową lub regulaminem,
  3. podania przez abonenta nieprawdziwych danych lub posługiwania się w stosunku do Grupa Euro podrobionymi  dokumentami,
  4. w innych przypadkach wskazanych w regulaminie.
 4. Z zastrzeżeniem przypadku określonego w §6 ust 1 zd  2, rozwiązanie umowy, w dowolnym trybie, nie daje abonentowi prawa do żądania zwrotu dokonanych płatności.
 5. W przypadku rozwiązania umowy odszkodowanie z tego tytułu należy się abonentowi jedynie wówczas, gdy przyczyną rozwiązania było wyrządzenie przez Grupa Euro abonentowi szkody w sposób umyślny.
 6. W dniu rozwiązania umowy Grupa Euro bezpowrotnie usuwa i kasuje wszystkie dane abonenta znajdujące się na serwerach .

§ 7. Odpowiedzialność Grupa Euro

 1. Grupa Euro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi będące następstwem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Grupa Euro odpowiedzialności nie ponosi. Ponadto Grupa Euro nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług przez Grupa Euro, zwłaszcza na skutek takich okoliczności, takich jak:

a)siła wyższej,
b)awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych
c) okoliczności powstałe z winy Abonenta np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Abonenta
d) okoliczności powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu,
e) okoliczności powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa,
f) działania osób trzecich,
g) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przy aktywacji kont lub w treści umowy,
h) przyczyny na które Grupa Euro nie miał wpływu.

 1. Grupa Euro nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez abonentów nawet jeżeli Grupa Euro został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód.
 2. Całkowita odpowiedzialność Grupa Euro wobec abonenta ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty otrzymanej przez Grupa Euro z tytułu świadczenia usług na rzecz tego abonenta za jeden okres rozliczeniowy.
 3. Grupa Euro nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez abonenta treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań abonenta w żadnym zakresie. Na Grupa Euro nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek naruszeń prawa powszechnie obowiązującego, umów i innych wiążących abonenta norm, których abonent dopuści się w trakcie korzystania z usług.

§ 8. Odpowiedzialność abonenta

1. Abonent ponosi odpowiedzialność wobec Grupa Euro na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Grupa Euro z tytułu korzystania przez abonenta lub osoby przez niego upoważnionej z usług. Abonent zobowiązuje się do ich zaspokojenia, poniesienia kosztów pomocy prawnej, kosztów procesowych oraz do uczestniczenia jako strona w ewentualnych postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest usługa a także do  poniesienia uzasadnionych kosztów, w szczególności w przypadku naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.

2. Odpalanie na naszym serwerze skryptów i  aplikacji , które  maja  na celu jego uszkodzenie lub uszkodzenie innych serwerów będzie postrzegane jako działanie na niekorzyść naszej firmy  oraz naszych klientów. Wszystkiego tego typu próby, które uznamy za szkodliwe, będą zgłaszane odpowiednim służbom, a od ich autorów będziemy domagać się odszkodowania na drodze sądowej.

§ 9. Inne prawa i obowiązki abonenta

Abonent zobowiązany jest nie przekazywać i nie przechowywać w przestrzeni dyskowej urządzeń Grupa Euro treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, a także zobowiązany jest powstrzymać się od wysyłania masowych komunikatów o charakterze komercyjnym ("SPAM") wbrew woli adresatów.

§ 10. Inne prawa i obowiązki Grupa Euro

 1. W ramach realizacji zamówionych usług, Grupa Euro  zapewnia sprawność działania urządzeń i sieci co najmniej przez 99 % czasu w ciągu okresu rozliczeniowego.
 2. Przerwy w świadczeniu usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@seobezlipy.pl , Grupa Euro  zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług związanych z konserwacją urządzeń, koniecznością zmiany lokalizacji lub z innych uzasadnionych przyczyn. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej zagrażającej ciągłości świadczenia usług, może nastąpić nieplanowana przerwa w świadczeniu usług umożliwiająca usunięcie awarii. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu usług zawinionych przez Grupa Euro, Grupa Euro dołoży wszelkich starań zmierzających do usunięcia przyczyny tej przerwy w jak najkrótszym czasie.
 3. W celu zabezpieczenia danych abonenta, Grupa Euro  zobowiązane jest wykonywać całościową kopię bezpieczeństwa danych 7 razy w tygodniu. Odtworzenie danych w przypadku awarii urządzeń nastąpi nieodpłatnie.
 4. Grupa Euro zobowiązuje się do podjęcia działań zabezpieczenia urządzeń przed dostępem osób nieuprawnionych, jednakże Grupa Euro o nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie urządzeń przed zdalnym, nieuprawnionym dostępem do urządzeń, oraz za jakiekolwiek szkody z tego wynikające (piractwo komputerowe).
 5. Grupa Euro zobowiązuje się do zachowania tajemnicy treści przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i umieszczonych w przestrzeni dyskowej. Dostęp do zasobów i danych abonenta możliwy jest wyłącznie za pomocą hasła identyfikującego abonenta. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem przy pomocy hasła identyfikującego abonenta nie eliminuje całkowicie niebezpieczeństwa nieuprawnionego dostępu do zasobów i danych abonenta. Grupa Euro  nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do zasobów i danych abonenta przez osoby nieupoważnione na skutek ujawnienia lub "złamania" hasła identyfikującego abonenta. Grupa Euro zaleca abonentom regularną zmianę hasła identyfikującego abonenta.

§ 11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez abonenta w formie pisemnej do Biura.
 2. Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności:

1)niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,
2)wadliwego rozliczenia usługi.

 1. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie do 30 dni, licząc od dnia następnego po dniu, w którym abonent dowiedział się o zaistnieniu przyczyny reklamacji i nie później niż 90 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji, z tym, że reklamacja dotycząca wysokości opłaty za świadczoną usługę może być wniesiona w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania kwestionowanej faktury.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane abonenta, numer umowy, opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające (wysokość kwestionowanej opłaty, określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi wraz z podaniem okresu, w którym uchybienie miało miejsce), numer faktury, datę sporządzenia, podpisy osób uprawnionych do reprezentowania abonenta, inne posiadane dokumenty i informacje uzasadniające reklamację.
 3. Niezależnie od złożenia reklamacji kwota objęta reklamacją jest wymagalna i płatna w terminie określonym w fakturze. W przypadku uwzględnienia reklamacji, kwestionowana kwota zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba że abonent zażąda na piśmie zwrotu w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy abonenta.
 4. Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu miesiąca od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być załatwiona, Grupa Euro  niezwłocznie powiadomi reklamującego podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin załatwienia.
 5. Na złożoną reklamację Biuro udziela odpowiedzi w formie pisemnej, która winna zawierać date i treść rozstrzygnięcia, uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 11. Wygaśnięcie umowy

Umowa wygasa wskutek, rozwiązania lub likwidacji abonenta.

§ 12. Zmiana regulaminu

 1. O zmianach regulaminu Grupa Euro zawiadomi abonentów w formie elektronicznej przynajmniej na 30 dni przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu.
 2. W przypadku zmiany regulaminu, abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy z tego powodu, w terminie 30 dni o dnia doręczenia odpowiedniego zawiadomienia.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Abonent wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie na jego adres materiałów promocyjnych Grupa Euro
 2. Zmiany umowy oraz wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, o których mowa w umowie lub regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz Kodeksu cywilnego.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem  10.07.2012 roku.
   
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×